ESALONARE DEBITE + ACCESORII, 12 LUNI FARA GARANTII

Cadrul legal: OPANAF 3896/2020

Esalonarea la plata se aproba pentru o perioada de cel mult 12 luni, fara constituirea de garantii, si vizează obligatiile fiscale principale si accesorii a caror scadenta s-a împlinit dupa data declararii starii de urgenta (16 martie 2020) si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

1). CEREREA DE ACORDARE A ESALONARII LA PLATA
Pentru a beneficia de esalonarea la plata, debitorul trebuie să depuna o cerere la organul fiscal, conform modelului prevazut in anexa 1, pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.
Cererea se poate depune prin SPV, prin utilizarea pdf-ului inteligent D5.
In cerere se propune un procent lunar din total debite care poate fi:
– primele 6 luni, minim 5%
– ultimile 6 luni, diferenta de procent se imparte in mod egal

2).SOLUTIONARE CERERE DE ACORDARE A ESALONARII LA PLATA
Cererea debitorului se solutioneaza de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii acesteia, prin decizie de esalonare la plata ori decizie de respingere, după caz.
Organul fiscal elibereaza in maxim 5 zile lucratoare de la depunerea cererii urmatoarele documente:
a) deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi şi penalităti de intarziere/penalitate de nedeclarare;
b) certificatul de atestare fiscala, conform modelelor prevazute în anexele nr. 3 şi 4, după caz;
c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/ modificare/mentinere a esalonarii la plata, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
d) decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale sau decizia de respingere, dupa caz, conform modelelor prevazute în anexele nr. 6 şi 7;
e) decizia de amanare la plata a penalitătilor de nedeclarare, după caz, conform modelului prevazut în anexa nr. 8.
Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plată poate fi modificată, de cel mult două ori, la cererea debitorului, prin includerea în esalonare a altor obligatii fiscale.
Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, incepând cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, se datoreaza si se calculează dobanzi la nivelul de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere.
Pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nu incepe sau se suspenda, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.
Debitorii care la data depunerii cererii de esalonare la plata potrivit au în derulare esalonari la plata acordate potrivit Codului de procedură fiscala, pot beneficia de inlesniri la plata potrivit prezentei ordonanțe de urgenta.
Debitorii care au depus notificari conform OG 6/2019 sau OUG 69/2020, prin depunerea cererii de acordarea esalonarii, renunta la intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare/anularea la plata a obligatiilor acesorii.

3). TERMEN DE PLATA RATE ESALONARE
Ratele de esalonare se achita pana in data de 15 a fiecarei luni.
Prima rata de esalonare are termen de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare.

4). CONDITII DE MENTINERE A ESALONARII LA PLATA, PE SCURT
a). Debitorul trebuie sa achite obligatiile curente pana la scadenta, dar nu mai tarziu de 25 a lunii urmatoare scadentei
b). Sa achite ratele din graficul de esalonare pana in 15, dar nu mai tarziu de maxim 30 de zile de la scadenta
In cazul ca rata nu este platita la scadenta organul fiscal aplica o penalitate de intarziere de 5%.

5). FINALIZARE ESALONARE.
Dupa stingerea in totalitate a debitelor si accesorilor esalonate, organul fiscal comunica debitorului decizia de finalizare a esalonarii la plata.

REPARTIZAREA PROFITULUI UNEI SOCIETATI COMERCIALE BUNURI SAU SERVICII ACHIZITIONATE PE FIRMA IN INTERESUL PERSONAL AL ASOCIATILOR/ACTIONARILOR/ADMINISTRATORILOR
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *