OBLIGATIILE CELOR CARE APLICA SPLIT TVA INCEPAND CU ANUL 2018

1). CINE APLICA SPLIT TVA, DE CAND APLICA SI CAND POT IESI DIN ACEST REGIM?

CUM SE REALIZEAZA INTRAREA/IESIREA DIN REGIMUL SPLIT TVA?

CINE APLICA

ESTE OBLIGAT SA APLICE SPLIT TVA

NU MAI ESTE OBLIGAT SA APLICE SPLIT TVA

CUM INTRA IN SISTEM

DE LA CE DATA APLICA

CUM IESE DIN SISTEM

DE LA CE DATA NU APLICA

Persoanele impozabile si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA in Romania care vor opta in 2018 sa aplice acest sistem Depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent. In termen de 3 zile lucratoare, organul fiscal inregistreaza persoana impozabila in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Persoana impozabila aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent. In termen de 5 zile lucratoare organul fiscal radiaza persoana impozabila din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA Dupa implinirea a cel putin un an de la data la care au inceput sa aplice sistemul si incepand cu ziua urmatoare radierii din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa inainte de 31.12.2017 Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA pana cel tarziu in data de 01.03.2018. Persoana impozabila aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent. In termen de 5 zile lucratoare organul fiscal radiaza persoana impozabila din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA Dupa iesirea de sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, daca la acea data nu au datorii la TVA peste plafonul mentinat la randul 4 si incepand cu ziua urmatoare radierii din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care intra sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa incepand cu 01.01.2018 Depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent pana in data de 01 a lunii urmatoare intrarii in insolventa. Organul fiscal inscrie persoana impozabila in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA in maxim 3 zile lucratoare. Daca nu se notifica organul fiscal, acesta inscrie persoana impozabila din oficiu in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01 a lunii urmatoare celei in care constata. Persoana impozabila aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent. In termen de 5 zile lucratoare organul fiscal radiaza persoana impozabila din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA Dupa iesirea de sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, daca la acea data nu au datorii la TVA peste plafonul mentinat la randul 4 si incepand cu ziua urmatoare radierii din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA.
Persoana impozabila inregistreaza la 31.12.2017 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata conform art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de:

– 15000 lei = contribuabili mari;

– 10000 lei = contribuabili mijlocii;

– 5000 lei = restul contribuabililor,

daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la 31.01.2018.

Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01.03.2018 Persoana impozabila aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent. In termen de 5 zile lucratoare organul fiscal radiaza persoana impozabila din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA Dupa implinirea a cel putin 6 luni de la data la care au inceput sa aplice sistemul, daca nu mai au datorii peste plafonul mentionat si incepand cu ziua urmatoare radierii din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA.
Persoana impozabila inregistreaza incepand cu 01.01.2018 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, in acelasi cuantum ca mai sus, daca aceste obligatii sunt neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta. Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de gratie ( 60 de zile lucratoare de la scadenta ). Persoana impozabila aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA.( cu data de 02 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de gratie – 60 de zile lucratoare de la scadenta ). Depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent. In termen de 5 zile lucratoare organul fiscal radiaza persoana impozabila din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA Dupa implinirea a cel putin 6 luni de la data la care au inceput sa aplice sistemul, daca nu mai au datorii peste plafonul mentionat si incepand cu ziua urmatoare radierii din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA.

Nota: Nu sunt considerate obligatii restante si nu duc la obligativitatea aplicarii SPLIT TVA urmatoarele:

 • obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată;
 • obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ;
 • obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară;
 • obligațiile fiscale restante administrate de organul fiscal central și local, neadmise la masa credală sau în planul de reorganizare și care nu se sting decât la data închiderii procedurii;
 • creanțele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la

plata în rate;

 • obligațiile fiscale datorate de contribuabil, în condițiile în care acestea sunt mai mici sau egale cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare.

2). REGISTRUL PERSOANELOR OBLIGATE LA PLATA DEFALCATA A TVA

ANAF organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Înscrierea şi radierea în/din Registru se face de către ANAF.

Registrul contribuabililor care aplică split TVA poate fi accesat de la următoarea adresă:

https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/

3). CONTUL DE SPLIT TVA

Persoanele impozabile si institutiile publice au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA, la Trezoreria Statului sau la orice banca comerciala care a agreeat deschiderea unor astfel de conturi.

Trezoreria Statului deschide automat conturi de TVA pentru toate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Aceste conturi pot fi aflate de la urmatoarea adresa:

https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/

Conturile de SPLIT TVA trebuie să conţină în mod unic şirul de caractere „TVA“ şi codul de ţară al României, respectiv RO.

Nu se permite eliberarea de numerar din acest cont.

4). COMUNICAREA CONTULUI SPLIT TVA

Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA si care aplică sistemul Split TVA, au obligaţia să comunice contul de TVA beneficiarilor care trebuie să facă plăţi SPLIT TVA.

5). CE INCASARI SI PLATI POT FI FACUTE DIN CONTUL SPLIT TVA

INCASARI

PLATI

TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor incasate ( fara factura ).

Aceste incasari sunt realizate prin virarea TVA-ului aferent, in contul de TVA al titularului, de catre persoanele impozabile obligate la plata defalcata a TVA.

TVA achitată furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor platite ( fara factura )

Sume reprezentând TVA, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasare, si anume:

 • TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar ( tichete de masa, tichete cadou );

 • TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către persoanele care nu sunt obligate sa faca plati Split TVA;

 • TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către persoanele obligate sa faca plati Split TVA = Optional;

 • TVA aferentă instrumentelor de plată ( BO si CEC ) emise anterior datei de la care furnizorul aplică plata defalcată a TVA şi încasate după această dată;

 • diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar, efectuate într-o zi;

 • TVA aferenta facturilor emise inainte de intrarea in sistemul SPLIT TVA, dar care sunt incasate dupa intrarea in sistemul SPLIT TVA.

Nu se aplica cele de mai sus daca persoana impozabila are infintate popriri asupra contului curent.

TVA achitată la bugetul de stat – TVA de plata rezultata in perioada fiscala aferenta

Sume transferate dintr-un alt cont de SPLI T TVA al titularului

Sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului

Sume transferate din contul curent al titularului, deschis la aceeaşi instituţie de credit sau din contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz

Sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA sau într-un cont curent

Sume încasate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată

Sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA sau într-un cont curent

Sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal

Sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor care au fost transferate initial de titular, in acest cont de TVA

Alte sume rezultate din operaţiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF

Sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilităţi, în cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal

Dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituţia de credit

Sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a aplica sistemul SPLIT TVA şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA
Sume reprezentând TVA achitat în numerar catre furnizorii sai, cu excepţia celor reţinute din încasările în numerar sau cu cardul din contul curent
Alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF
Comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituţia de credit

Sunt interzize a se face plati din contul de TVA in alte conditii decat cele prezentate mai sus.

În cazul în care creanţele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate altor persoane, de persoana impozabila care aplică plata defalcată a TVA, cesionarul are obligaţia să plătească în contul de TVA al furnizorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situaţia în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferenţa în contul de TVA propriu.

Nu intră sub incidenţa acestor prevederi finanţăriile acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare prin preluarea creanţelor.

În cazul sumelor puse într-un cont de garanţii la dispoziţia furnizorului care aplică plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiţii, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi, furnizorul are obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea sumelor, TVA aferentă.

Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opţiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepţia situaţiei în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.

Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii.

După încetarea existenţei persoanei impozabile care au aplicat sistemul Split TVA, sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de stat.

6). CONTRAVENTII

CONTRAVENTII

PERIOADA IN CARE SE FACE CORECTIA

Corecţia/Plata se face in < 7 zile

Corectia/Plata se face dupa 7 zile dar pana la 30 de zile

Corectia/Plata se face peste 30 de zile

Plata TVA aferenta livrarilor/prestarilor in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Fara sanctiune

Cu o penalitate de 0,06% / zi din suma plătită eronat,

începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din

contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare

de la data efectuării plăţii eronate.

Daca plata se efectueaza in 48 h, sanctiunea se reduce la 50%.

Cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA

plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu.

Daca plata se efectueaza in 48 h, sanctiunea se reduce la 50%.

Efectuarea de plati din contul de TVA in alte conditii decat cele specificate

Fara sanctiune

Cu o penalitate de 0,06% / zi din suma plătită eronat,

începând cu ziua efectuării plăţii până la data corectarii prin reintregire a sumei platite eronat, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate.

Daca plata se efectueaza in 48 h, sanctiunea se reduce la 50%.

Cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA

plătită eronat si nereintregita in termen de 30 de zile.

Daca plata se efectueaza in 48 h, sanctiunea se reduce la 50%.

Nerespectarea obligaţiilor de a vira în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri si de servicii a TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, a TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât cele care trebuie sa faca plati Split TVA si a TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul aplică plata Split TVA şi încasate după această dată.

Cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată /depusă suma până la data

virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor

Cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA

nevirată /nedepusă în contul de TVA

Nerespectarea de catre persoanele impozabile, care intra sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dupa data de 31.01.2018, a obligaţiei de a notifica ANAF privind aplicarea Split TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei

Amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, cu reducere la 50% daca plata se efectueaza in 48 h.

Nerespectarea obligaţiilor de a comunica contul de TVA beneficiarilor care trebuie sa faca plati Split TVA

Amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, cu reducere la 50% daca plata se efectueaza in 48 h.

ULTIMA VARIANTA DE CALCUL A CONCEDIULUI MEDICAL IN 2018 OBLIGATII PENTRU PLATITORII DE TVA CARE NU APLICA SPLIT TVA INCEPAND CU ANUL 2018
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *